Kirkemarkens Vedtægter

Kirkemarkens grundejerforeningens vedtægter


Kap. 1. Grundejerforeningen navn og hjemsted.
§ 1. Foreningens navn er: Kirkemarkens grundejerforening.
§ 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing Kommune under Ringkøbing Ret, der er foreningens værneting.
Kap. 2. Foreningens område og medlemskreds.
§ 3.
Stk. 1. Foreningens område er identisk med området for lokalplan nr. 04.053. Med senere tillæg. For et område til boligformål og hobbyprægede, jordbrugsmæssige formål syd for Byvejen og Attenagrevej i Ølstrup.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme at: foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.
Stk. 3. At: foreningen skal slutte sig sammen med en` eller flere bestående grundejerforeninger, for tilgrænsende områder.
Stk. 4. At: foreningen skal opdeles i 2 eller flere selvstændige foreninger.
§ 4. Grundejerforeningens medlemmer er De til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende indenfor foreningens område.
§ 5.
Stk. 1. Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om, at foreningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger udenfor foreningens område, men grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen. At grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en` eller flere bestående grundejerforeninger, for tilgrænsende områder og at grundejerforeningen skal opdeles i 2 eller flere selvstændige foreninger.
Stk. 2. Generalforsamlingens beslutning kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.
Stk. 3. Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom.
Kap. 3. Foreningens formål og opgaver.
§ 6.
Stk. 1. Grundejerforeningen forestår etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør til lovgivningen.
Stk. 2. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.
Stk. 3. Grundejerforeningen er med generalforsamlingens godkendelse berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.
§ 7. Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.
Kap. 4. Medlemmernes forhold til foreningen.
§ 8.
Stk. 1. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver, alene skal ske ved opkrævning, hos de enkelte medlemmer, eller tillige ved optagelse af lån.
Stk. 2. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.
Stk. 3. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb, skal der pågældende medlem ikke alene betale alle inddrivelser forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2 % pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.
§ 9.
Stk. 1. Et medlem betaler bidrag for enhver ejendom medlemmet ejer, fra det tidspunkt hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.
Stk. 2. Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle ejendomme og beliggenheder.
Stk. 3. Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud) der skal betales for ejendomme, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.
§ 10.
Stk. 1. I forholdet til tredjemand, hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser, med andet end deres andel i foreningens formue. Generalforsamlingen kan dog efter samme regler som er gældende for vedtægtsændringer, vedtage personlig og solidarisk hæftelse for gæld til anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt i forhold til øvrige medlemmers andel, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.
Stk. 3. Det enkelte medlem er endvidere efter Generalforsamlingens beslutning pligtig at stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet.
§ 11.
Stk. 1. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
Stk. 2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.
Stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.
§ 12. Et medlem har på Generalforsamlingen 1 stemme pr. ejendom.
Kap. 5. Foreningens ledelse og administration.
§ 13.
Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.
Stk. 2. Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme indenfor grundejerforeningens område har adgang til at overvære Generalforsamlingen, medmindre Generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen.
§ 14.
Stk. 1. Ordinær Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar / marts måned
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.
Stk. 3. Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.
Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.
Stk. 5. Spørgsmål der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning.
Stk. 6. På den ordinære Generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
4. Indkomne forslag fra medlemmer.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelle indskud
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af revisor og revisor suppleant
9. Eventuel valg af administrator jfr. § 19. stk. 2.
10. Eventuelt
Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.
§ 15.
Stk. 1. Ekstraordinær Generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendig eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsorden for den ekstraordinære Generalforsamling angives.
Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær Generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal Generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet Juli måned dog ikke medregnes.
Stk. 3. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære Generalforsamling indkaldt, er til stede på Generalforsamlingen kan dagsorden nægtes behandlet af Generalforsamlingen.
§ 16.
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på Generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre en´ i Generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer at afstemningen skal være skriftlig.
Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand.
Stk. 4. Beslutninger på Generalforsamlingen træffes på simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er forslaget faldet.
Stk. 5. Over det på Generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.
Stk. 6. Senest en` måned efter Generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.
§ 17 Når der på Generalforsamlingen er truffet beslutning om forhold af fælles interesse, er et flertal af bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendig til gennemførelse af Generalforsamlingens beslutninger.
§ 18.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges af Generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af Generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.
Stk. 2. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden automatisk indtil næste ordinære Generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsen samt 2 suppleanter, vælges et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanter er tiltrådt, bliver mindre end 3 er bestyrelsen berettiget til at supplerer sig selv indtil førstkommende Generalforsamling.
Stk. 5. Bestyrelseserhverv er ulønnet, medmindre Generalforsamlingen bestemmer andet.
§ 19.
Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, samt udøve de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.
Stk. 2. Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af Generalforsamlingen valgt administrator.
Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at bestemme aflønning m. v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m. v.
Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 5. Der skal tages referat af bestyrelsesmøderne.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 7. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forslaget faldet.
Stk. 8. Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, skal denne være kautionsforsikret. Udgiften hertil afholdes af foreningen.
Stk. 9. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.
§ 20. Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen.
Kap. 6. Regnskab og revision.
§ 21.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger to revisorer og en` revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Valget er 1 Årigt.
Stk. 3. Regnskabet tilstilles revisorerne inden den 1. februar og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk, så betids at en ekstrat med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til Generalforsamlingen.
§ 22.
Stk. 1. Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller Generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparrekasse eller på girokonto i foreningens navn.
Stk. 2. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 2000 kr.
Kap. 7. Forskellige bestemmelser.
§ 23. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende Generalforsamling. I særlige vigtige anliggende skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær Generalforsamling.
§ 24.
Stk. 1. Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de på Generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.
Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny Generalforsamling, der skal afholdes inden en` måned. På denne Generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødtes antal er for forslaget.
Stk. 3. Ændring af foreningens vedtægter kræver byrådets samtykke.
§ 25. Omkostninger til foreningens stiftelse afholdes af foreningen 

Læst 3403 gange