Vedtægter Lokalarkivet

§ 1: Foreningens navn er: Ølstrup lokalhistoriske arkiv

§ 2: Foreningens formål er at fremme interessen for egnens historie, samt indsamle, opbevare og registrere arkivalier i det lokale arkiv og derved bidrage til, at intet af lokalhistorisk værdi går tabt.

§ 3: Foreningen afholder møder og sammenkomster, hvor man gennem foredrag, udstillinger o.l. oplyser om egnens historie.

§ 4: De indsamlede arkivalier skal opbevares forsvarligt. Uerstatteligt materiale skal straks efter brug anbringes i en brandsikker boks.

§ 5: Historisk interesserede kan ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem få lejlighed til at se arkivalierne i det lokale, som stilles til rådighed for arkivet.

§ 6: Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

§ 7: Foreningen er under Ølstrup Sogneforening og generalforsamlingen holdes sammen med sogneforeningen.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

   1) Valg af dirigent

   2) Bestyrelsens beretning

   3) Fremlæggelse af regnskab

   4) Valg af bestyrelse; Lige år afgår 2 medlemmer, ulige år afgår 3 medlemmer

Regnskabsåret følger kalenderåret

§ 8: Forslag eller lovændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 9: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer + 1 suppleant + 1 revisor. Bestyrelsen afgår på skift, 2 i lige år og 3 i ulige år.

§ 10: Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer, sekretær og nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. Til udvalgene kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen. Bestyrelsen skal dog være repræsenteret i alle udvalg.

§ 11: Til foreningens ophævelse kræves ¾ af stemmerne på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 12: Hvis foreningen opløses, skal dens midler og arkivet overdrages til Ølstrup Sogneforening.

Alice Ravnholt, Henning Sandal, Knud J. Knudsen, Knud Lykke Pedersen, Peder Bilgrav Nielsen. Marts 2010

Læst 3379 gange