Sogneforening Vedtægter


Love for Ølstrup Sogneforening.
 

§ 1. 
Foreningens navn er ØLSTRUP SOGNEFORENING. Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing Kommune.


§ 2. 
a. Foreningens formål er at virke for en aktiv og sund udvikling i Ølstrup Sogn, og ved given lejlighed varetage de deri værende borgeres interesser og krav, herunder formidle kontakt til kommunen m.v.

b. Foreninger kan optages i Sogneforeningen. hvis dette ønskes, evt. som underudvalg.

c. Foreningen er upolitisk.


§ 3. 
a Adgang til optagelse i Ølstrup Sogneforening står åben for enhver bosiddende i Ølstrup Sogn.

b. Ind- og udmeldelse sker direkte til bestyrelsen.

c. Hvert medlem skal have et medlemskort.


§ 4.
Formanden indkalder til 5 bestyrelsesmøder om året, eller når han finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil.


§ 5. 
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og opkræves forud for den årlige generalforsamling. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer.


§ 6.
a. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Ekstra generalforsamling kan afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden. Forhandlingsemnerne må anføres. Generalforsamlingen i foreningen indvarsles ved lokal opslag med mindst 14 dages varsel. Alle skriftlige forslag fra foreningens medlemmer kan behandles på foreningens generalforsamling, men skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ved lovændringer skal mindst halvdelen af medlemmerne give møde og af disse skal 3/4 stemme for lovændringen, hvis dette ikke opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringen kan finde sted med alm. stemmeflertal.

b. Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

3. Regnskab forelægges

4. Beretning fra underudvalg.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Valg af revisor

7. Behandling al indkomne forslag

8. Eventuelt.


§ 7. 
Generalforsamlingen har i alle foreningens anliggender den højeste myndighed, og hvad der lovligt er vedtaget ved stemmeflertal kan ikke omstødes før næste generalforsamling.


§ 8. 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Det kræves, at bestyrelsens sammensætning består al 3 mænd og 2 kvinder eller 3 kvinder og 2 mænd. Foreningens bestyrelsesmedlemmer vælges ved almindelig stemmeflertal ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år. Der skal samtidig vælges 2 suppleanter. Valget gælder for 1 år. Bestyrelsen afgår skiftevis med 3 og 2 medlemmer, første gang ved lodtrækning. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.


§ 9. 
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der revideret foreningers regnskab hvert år forud for den årlige generalforsamling. Samme procedure som gælder ved valg af bestyrelse.


§ 10. 
Ingen er pligtig til at modtage genvalg efter 2 års forløb,


§ 11. 
Der føres en forhandlingsprotokol, en medlemsbog og en kassebog.

Formanden leder foreningens møder


§ 12. 
a. Ølstrup Sogneforening kan ved beslutning på generalforsamling evt. tilknyttes landsorganisationer.

b. Sogneforeningen kan søge samarbejde med andre sogneforeninger i Ringkøbing Kommune.


§ 13. 
a. Ved evt. opløsning af Ølstrup Sogneforening skal foreningens midler tilfalde foreninger med tilknytning til Ølstrup.

b. Beslutning om ophævelse af foreningen, og anvendelsen af dens midler sker efter samme procedure som lovændring i paragraf 6 a.

Læst 10221 gange